Uwaga, konkurs dla uczniów z Osuchowa

Regulamin konkursu literacko - plastycznego

„Portret ulubionego bohatera literackiego”

w ramach XVI edycji ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek”

prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie

 

I. Cele konkursu

- promowanie literatury oraz czytelnictwa,

- podejmowanie działań służących propagowaniu czytelnictwa.

II. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie przy współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie.

Patronat medialny nad konkursem objęła Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie – Filia w Osuchowie.

III. Tematyka konkursu i format

Konkurs polega na wykonaniu portretu bohatera literackiego – pochodzącego nie z lektury obowiązkowej czy uzupełniającej. Uczniowie mogą się tu sugerować postaciami z ulubionych książek.
Wymagany format – A3, natomiast sposób ujęcia tematu oraz technika wykonania są dowolne. 

IV. Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie, którzy w dniach 06.05.2019 do 31.05.2019 roku dostarczą prace do pani Dominiki Jankowskiej wraz z krótkim opisem: Imię (i nazwisko, jeśli występuje) bohatera, autor i tytuł książki, autor pracy, klasa.

2. Uczestnicy konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na zamieszczenie swoich prac i danych osobowych na stronie szkoły, lokalnej prasie, na forum społeczności lokalnej.

V. Warunki uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest:

a. zapoznanie się z regulaminem i jego pełna akceptacja,

b. dostarczenie pracy w określonym terminie

VI. Ocena prac

1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

2. Komisja w drodze głosowania wybierze 3 najlepsze prace. Wszystkie prace nie podlegają zwrotowi.

3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

 

VII. Nagrody

1. Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody w postaci książek różnych wydawnictw oraz słodyczy.

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może odstąpić od przyznania nagrody bądź przyznać dodatkowe wyróżnienia oraz nagrody.

3. Wyłonieni laureaci zostaną powiadomieni na szkolnym apelu.

4. Wyniki konkursu będą również zamieszczone na stronie internetowej szkoły: www.sposuchow.mszczonow.pl oraz na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie : www.biblioteka-mszczonow.pl

VIII. Termin dostarczania prac

1. Prace należy przynosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 roku.